AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ƏLİYEVA SEVİNC İSRAFİL QIZI

ƏLİYEVA SEVİNC İSRAFİL QIZI

Tarix üzrə elmlər doktoru, “Azərbaycan-Rusiya əlaqələri tarixi” şöbəsinin müdiri .

Tarix üzrə elmlər doktoru, “Azərbaycan-Rusiya əlaqələri tarixi” şöbəsinin müdiri Əliyeva Sevinc İsrafil qızı 1976-cı il mayın 19-da Rusiya Federasiyası, Krasnodar diyarında anadan olub.

İlk ali təhsilini Rusiya Federasiyası, Armavir Dövlət Pedaqoji İnstitutunda alıb.

Bir müddət Rusiya Federasiyasında 4 nömrəli məktəbdə, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Regionşunaslıq” kafedrasında, Bakı Dövlət Universitetində “Qafqaz xalqları” kafedrasında müəllimi işləyib. 

Vətən tarixi (RF), Ümumi tarix (AR) ixtisasları üzrə «Şimal-Qərbi Qafqazın noqayları XVIII - XX əvvəllərində tarixi proseslərdə» mövzusunda namizədlik, ümumi tarix ixtisası üzrə «Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqlarının qarşılıqlı əlaqələri (XIX - XX əsrin əvvəlləri)» mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 100-dən çox elmi əsəri çapdan çıxıb. Apardığı tədqiqatlarda Şimal Qafqazın türk xalqlarının, Azərbaycan və Şimali Qafqaz xalqlarının qarşılıqlı əlaqələrinin (XIX - XX əsrin əvvəlləri), Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin tarixi əsaslı şəkildə tədqiq edilmişdir. AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitunun Gənc Alimlər Şurasının sədr müavini, AMEA-nın Tarix İnstitutunda tarix ixtisası üzrə Dissertasiya Şurasının üzvü, AMEA-nın Tarix İnstitutunun «Elmi əsərləri” jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü, RF-nın AAK-da qeydiyatdan keçmiş «Известия Ингушского научно-исследовательского Института гуманитарных наук имени Ч.Э.Ахриева» (RF, Maqas) jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü, RF-nın AAK-da qeydiyatdan keçmiş «Вестник Майкопского государственного технологического университета» (RF, Maykop) jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü, RF-nın AAK-da qeydiyatdan keçmiş “Современная научная мысль: научный журнал НИИ Истории, экономики и права” (RF, Moskva) jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü, RF-nın AAK-da qeydiyatdan keçmiş “Вестник науки Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева)”(RF, Maykop) jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü, RF-nın AAK-da qeydiyatdan keçmiş «Северо-Кавказский юридический вестник» (RF, Rostov-na-Donu) jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvü, Ukraynanın AAK-da qeydiyatdan keçmiş “Virtus: Scientific Journal” jurnalında Elmi Redaksiya Şurasının üzvüdür. 

Kitablar: 

 • Топонимия ногайцев на Кубани. / Под редакцией и с послесловием В. Б. Виноградова. Армавир, 1996. 40 с.
 • К истории изучения ногайцев XV начала XX века на Кубани (материалы для историографического обзора). Армавир, 1997. 107 c.
 • Ногайские тюрки. Монография. Б.: Шарг-Гарб, 2010, 328 c.
 • Азербайджан и народы Северного Кавказа (XVIII- начало XXI вв.). Монография. Баку: Şərq-qərb, 2010, 620 с.
 • Наш дом – Кавказ. Азербайджанцы на Северном Кавказе. Монография. Армавир: НЧОУ ВПО АЛСИ, 2011, 264 с.
 • Взаимоотношения Азербайджана и народов Северного Кавказа (XIX – начало ХX вв.). Баку, 2015, 456 с.
 • Взаимоотношения Азербайджана и народов Северного Кавказа (19-нач.20 в). Баку, 2017 (изд-е 2). 456 с.
 • Азербайджанская Демократическая Республика и государственные образования Северного Кавказа (1918-1920). Ростов-на-Дону, 2017, 408 с.

həmmüəllif əsərləri

 • Şimali-Qərb Аzərbaycan tarixi. B.: Şərq-Qərb, 2011, 424 с.
 • Azərbaycan diasporu: tariz və müasirlik. Bakı, 2016, c.272-303. (həmmüəllif).
 • Azərbaycan – Gürcüstan münasibətləri tarixi (XVIII – XXI əsrin əvvəlləri). Bakı. “Şərq-Qərb” Nəçriyyat Evi, 2013, 392 səh. (Həmmüəllif).

Ən mühüm məqalələrinin adları

 • Имам Н.Гоцинский на защите братьев-мусульман в Азербайджане в марте 1918 года (по архивным документам Азербайджана и России)// Труды Института Истории НАН Азербайджана. Материалы II международной научной конференции «Геноцид тюрко-мусульманского населения Азербайджана и Восточной Анатолии (1914-1920)» Специальный выпуск. № 52-54. Баку, 2015, с.157-164.
 • Безопасность Южного Кавказа во внешней политике Турции: на примере турецко-армянских отношений// Сборник докладов международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию II съезда Ингушского народа. (28 октября 2014 г.). Магас, 2014-2015, с. 138-174. (в соавторстве)
 • Стратегическое партнерство между Азербайджанской Республикой и Польшей// Сборник докладов международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию II съезда Ингушского народа. (28 октября 2014 г.). Магас, 2014-2015, с. 175-182.
 • Азербайджанская Демократическая Республика и Горская республика: проекты образования единого государства// Caucasus Survey, 3:1, s. 58-75.
 • О братской помощи горцев азербайджанцам в дни геноцида 1918 года//IRS-Наследие, № 2 (74), 2015, с. 46-51.
 • Азербайджанцы в годы второй мировой войны// Современная научная мысль. Научный журнал НИИ Истории, Экономики и Права. - Москва: НИИ ИЭП, 2015. - № 2., с.46-63.(в соавторстве)
 • Северный Кавказ и вызовы времени: ориентиры великих держав и приоритеты горцев// Труды Института Истории НАН Азербайджана. Материалы международной научной конференции «Кавказские войны и их последствия в начале XIX века». Специальный выпуск. № 44-45-46-47/2013. Баку, 2013, с.143-156.
 • The Political in the Caucasus Pre-soviet invasion – 1918-20/ (Collaboration for alliances: Azerbaijan, Georgia and Mountain Republics)// American Journal of International, USA, 2015, р. 127-136.
 • Азербайджанцы на северокавказском фронте Великой Отечественной войны. 1941-1945// «Вторая мировая война 1939-1945 гг. в исторических судьбах народов России и Кавказа». Международная научная конференция, посвященная 70-летию окончания Великой отечественной войны 1941-1945 гг. Материалы конференции. Назрань, 2015, с. 47-58.
 • Ногайцы Крымского ханства// Крым: прошлое и настоящее. Материалы международной научной конференции, посвященной годовщине присоединения региона к России, 17 марта 2015 г. Майкоп, 2015, с. 35-58.
 • Взгляд на историю взаимоотношения народов Азербайджана и Северного Кавказа// Azərbaycan Respublikası: uğurlar və perspektivlər, 16 noyabr 2011-ci il Beynəlxalq elmi konfransın Materiallara. Bakı, 2012, с. 130-135.
 • Гайдар Баммат в азербайджано-северокавказско-турецких связях// Гайдар Баммат – известный и неизвестный. Сборник документов и материалов. Баку, 2015, с. 164-178.
 • Попытки образования теократического государства имамом Н.Гоцинским на Кавказе и его связи с Османской империей.Avrasya İncelemeleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (2014), s. 77-121. ( в соавторстве)
 • Dağıstan’ın Azerbaycan Türkleri// YENİ TÜRKİYE Özəl sayısı . cild 9. 80/2015, s. 176-181.
 • XX. Yüzyıl Başlarında Kafkasya’da Yeni Devlet Biçimlerinin Oluşmasında Nogayların Katkısı.YENİ TÜRKİYE Özəl sayısı . cild 9. 80/2015
 • Азербайджанская Демократическая республика и Горская Республика: сотрудничество, проекты объединения и взаимодействия с Османской империей (по документам, договорам и нотам 1918-1920 годов». Ч. 1// Северо-Кавказский юридический вестник. 2015, № 4, с. 115-137.
 • Азербайджанская семья в современности// Семья в традиционном и современном обществе: проблемы адаптации. Сборник научных трудов по материалам научно-практической конференции. Краснодар: КубГУ, 2015, с. 221-225.
 • Азербайджанские тюрки Дагестана// Вестник науки Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева. Выпуск 7 (31). Майкоп: изд-во АРИГИ, 2015, с. 96-101.
 • Дербент в общественно-политических событиях начала ХХ в.// «Дербент в историческом процессе Кавказа и России», посвященной 2000-летию г. Дербента. Махачкала, 2015, с.37-44.
 • Министр иностранных дел Горской Республики Гейдар Баммат: отношение к армянам и Азербайджанской Демократической Республике// Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər). III beynəlxalq elmi konfransın materialları. 07-10 aprel 2016-cı il, Azərbaycan Respublikası, Şamaxı şəhəri, 2016, s. 205-212.
 • К ситуации с религией в Азербайджане и на Северном Кавказе после советизации// IRS. Наследие. 2016, №1 (79), с. 36-39.
 • Этот день мы приближали, как могли...: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны (Минск 7–8 мая 2015 г.) В 2 ч. Ч. 1 / Нац. акад. Наук Беларуси, М-во обороны Респ. Беларусь. Минск: Беларуская навука, 2016, с. 328–336.
 • Азербайджанская Демократическая Республика и Горская Республика: сотрудничество, проекты объединения и взаимодействия с Османской империей (по документам, договорам и нотам 1918 - 1920 годов) (часть вторая)// Северо-кавказский юридический вестник, № 1, 2016, с. 90-114.
 • Азербайджанцы на Кубани и Северном Кавказе// Социально-гуманитарные исследования регионального пространства. Материалы международной научной конференции 5 апреля 2016 года. Краснодар, 2016, с. 185-189.
 • Основные этапы и приоритетные направления азербайджано-российских отношений в конце ХХ-начале ХХI века// Третьи Всероссийские (с международным участием историко-этнографические чтения, посвященные памяти профессора Магомедова Расула Магомедовича). Сборник статей. Ч.1. Махачкала, 2016, с. 50-56.
 • Стратегические отношения Азербайджана с Россией на примере Чеченской Республики как субъекта РФ// Миротворческие процессы на Кавказе: уроки и перспективы. 4-е Кадыровские чтения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 65-летию со дня рождения первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова. Грозный, 8 сентября 2016 г. Грозный, 2016, с. 41-52.
 • Азербайджано-российское экономическое сотрудничество в период независимости (1991-2016 гг.) Современная научная мысль. Научный журнал НИИ Истории, Экономики и Права. - Москва: НИИ ИЭП, 2016, № 4. с. 17-33.
 • Азербайджанская республика и государственные образования Северного Кавказа в 1918-1920-е годы// Xəbərlər. AMEA. İctimai Elmlər seriyası. Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş xüsusi braxılış. Bakı, 2018, № 1, s. 196-215
 • Роль азербайджанцев в национально-освободительном движении Северного Кавказа в начале ХХ века// «İçərişəhər” Dövlət tarix-memarlıq qoruğu idarəsi. Azərbaycan Cümhuriyyəti – 100 (AzərbaYCAN Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyinə həsr olunur). Bakı: Elm və təhsil, 2018, c. 232-252.
 • Министр иностранных дел Горской Республики Гейдар Баммат: отношение к армянам и Азербайджанской Демократической республике// “Qarabağ dünən, bu gün və sabah” 17-ci elmi-əməli konfransının materialları. Konfrans Azərbaycan xalq cümhuriyyətinin 100-illiyinə həsr olunur. Bakı, 2018, c. 249-263.
 • Труды азербайджанских авторов в серии «Восточная библиотека»// Современная научная мысль, М., 2018, № 3, с. 153-158.
 • Рецензия на сборник «Русскоязычные источники по истории Азербайджана первой половины XVIII века. Т.1. (1701-1725 гг.) (Составитель, автор транслитерации, введения и комментариев, д.и.н., проф. Т.Т.Мустафазаде. Баку, Элм, 2016, 800 с.)// Современная научная мысль, М., 2018, № 2, с. 155-156.
 • Помощь мусульман Дагестана азербайджанцам в марте 1918 года (по архивным документам)// Труды института Истории НАН Азербайджана. Материалы V международной научной конференции «Геноцид тюрко-мусульманских народов в ХХ веке». Баку, 2018, № 70-72, с. 46-54.
 • Азербайджанская Демократическая Республика и государства Северного Кавказа в 1918-1920 гг.// Азербайджанская Республика – 100. История, политика, культура: сборник статей. СПб.: Нестор-История, 2018, с. 8-25.
 • Кавказские мусульмане в русско-турецкой войне 1877-1878 годов// Кавказский мир: проблемы образования, языка, литературы, истории и религии. Грозный, 2018, с. 49-59.
 • Дань памяти: ценный вклад в изучение истории Азербайджанской Демократической Республики и послереволюционной эмиграции (Топчибаши А.М. Парижский архив 1919-1940/ Сост., введение, пер. и прим. Г.Мамулиа, Р. Абуталыбов. Науч. ред., проф. И.Агакишиев. В 4-х кн. - М.: Худож. лит., 2016-2018)// Современная научная мысль. Москва, 2018, с. 171-174.
 • Татары в Азербайджане в начале ХХ века//«Научное наследие и общественная деятельность братьев Максуди». Казань,  2018, с. 23-38.
 • Азербайджанская Демократическая Республика и государства Северного Кавказа в 1918-1920-е годы// Истории, монархии, республики, конфедерации как формы осуществления власти на Кавказе. Материалы VIII  Международной научно-практической конференции. Нальчик, 21-22 мая 2018 г., Нальчик-Ростов-на-Дону, 2018, с. 119-145.
 •  М.Э.Расулзаде и идея объединения Кавказа// Этногенез и этническая история народов Кавказа. Сборник материалов международного Нахского конгресс (г. Грозный, 11-12 сентября 2018 г.). Под ред.  Ш.А. Гапурова, С.С. Магомадова. Грозный, 2018, с. 39-52.
 • Aзербайджанская Демократическая Республика и государственные образования Северного Кавказа в 1918-1920-е годы»// Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: Azərbaycanın dövlətşilik tarixinin parlaq səhifəsi”. Труды Института Истории НАН Азербайджана, Bakı, 2018, № 74, 75, 76, 2018, с.43-60.
 • Тюркские народы Кавказа. Монография. Баку, 2018, 344 с. (в соавторстве).
 • 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşın'da Kafkasya müslümanları//1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) Vatan neresi? Uluslararsl sempozyum 1-2 Kasım 2018, İstanbul, 2018, s. 61-71.
 • Некоторые общественно-политические и административно-территориальные проблемы карачаевцев в 1917-1991 годы// Материалы всероссийской научной конференции «Карачай в составе России: исторический опыт, современное состояние и перспективы трансформационных и модернизационных процессов», 26-27 октября 2018 г., г. Карачаевск, 2018. (в печати).

Redaktor

 • Азиза Назарли. Кадровая политика Азербайджанской ССР в культурно-просветительной сфере (1920-1953 гг.). Под ред. Севиндж Алиевой. Москва, 2018.
 • Исмаилов Эльдар. Азербайджанцы в конвое российских императоров. Отв. Ред. Олег Наумов. Редактор: Севиндж Алиева. Москва, Фонд «Русские Витязи», 256 с.

Tərtibçi:

 • Альбом. Фотоматериалы российских музеев и библиотек по истории Азербайджана. Сост. Севиндж Алиева, Фирдовсия Ахмедова. Баку, 2018, 96 с. (составитель).

Müəllifin əsərləri ilə bu ünvanda - (https://independent.academia.edu/SevincIsrafil) da tanış ola bilərsiniz.  

Paylaş: